علم حقوق دانشى است که به تحليل قواعد حقوقى و سير تحول آنها مى‌پردازد و فلسفه علم حقوق عبارت است از کشف و مطالعه قواعدى که بر گروه‌هاى انسانى حکومت دارد و موضوع آن بررسى حوادث اجتماعى و سير تاريخى آنها و کشف قواعد حاکم بر رويدادهاى اجتماعى است. به گفته ژنى حقوق هنرى است که بر مبناى علم استوار شده است بدين تعبير که هنر در گزينش نهائى بکار مى‌رود ولى قواعد به شيوه علمى به دست مى‌آيد. رشته حقوق به قسمت‌هاى زير تقسيم مى‌شود.

۱. حقوق خصوصى


۲. حقوق عمومى


۳. حقوق جزا و جرم‌شناسى


۴. حقوق بين‌الملل


۵. حقوق بشر