علم جغرافيا در مفهوم علمى خود عبارت از شناخت محيط طبيعى و انسانى در پهنه زمين که مناسبات و روابط فيمابين انسان و محيط را در تبين پديده‌هاى مکانى مورد بررسى و تجزيه قرار مى‌دهد تا بر مبناى اين شناخت و طبقه‌بندى علمى آن توانائى انسان را در بهبود شرايط محيط تکامل بخشد. علم جغرافيا از احتياج انسان به شناختن اماکن راه‌ها و مواقع سرزمين‌ها و شهرها و نواحى مجاور و احوال همسايگان و جهات جغرافيائى پيدايش يافته است و در اين رابطه اطلاعاتى که در قديم مسافرين از مسافرت‌هاى خود در سفرنامه‌ها تدوين کرده‌اند در حکم اولين معلوماتى است که در علم جغرافيا پديد آمده است از نظر قدمت تاريخى چينى‌ها را بايد واضع جغرافيا دانست اما تحقيق منظم در اين رشته به‌دست يونانيان صورت گرفت و سپس جغرافيدانان اسلامى و دانشمندان، سياحان، کاشفان و ساير جغرافيدانان در قرون جديد و دوره معاصر در توسعه دانش جغرافيا نقش به‌سزايى داشته‌اند. رشته جغرافيا در گرايش‌هاى جغرافياى طبيعي، جغرافياى انسانى اقتصادي، جغرافيا و برنامه‌ريزى شهرى و روستائى و در حيطه‌هاى جغرافياى عمومى و ناحيه‌اى مورد مطالعه قرار مى‌گيرد.