علوم تربيتى که به‌عنوان يک علم مستقل در قرن بيستم پديد آمده است اين علم مجموعه معارفى است که شرايط وجود کارکرد، تحول وضعيات وقايع تربيتى را مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌دهد از آنجائى که تعليم و تربيت به‌عنوان پايه و اساس برنامه‌هاى توسعه اجتماعي، اقتصادى و فرهنگى محسوب مى‌شود و دستيابى به اهداف موردنظر توسعه همه‌جانبه بدون توجه به تعليم و تربيت امکان‌پذير نمى‌باشد اهميت اين علم واضح است موضوعات مورد مطالعه علوم‌تربيتى عبارتند از:


علومى که شرايط عمومى و محلى تربيت، علومى که وضعيت تربيتى وقايع تربيتى و علومى که تفکر درباره تربيت و تحول آنرا مورد مطالعه قرار مى‌دهند


تقسيمات علوم تربيتى عبارتند از:


مديريت و برنامه‌ريزى آموزشى آموزش و پرورش کودکان استثنائي، آموزش و پرورش پيش دبستانى و دبستانى و تکنولوژى آموزشى.