مهندسى علوم و فنون مربوط به اداره فنى و هدايت کشتى‌ها، تأمين متخصصين مورد نياز صنايع دريائى و کارخانجات کشتى‌سازى و صنايع وابسته، تعمير و نگهدارى کشتى‌ها و تأمين نيروى انسانى مورد نياز ناوگان دريائى است با توجه به استفاده فراوان از درياها و راه‌هاى دريائى و پيشرفت صنايع دريائى در دنياى امروز و اينکه بيشترين حجم حمل و نقل کالاهاى بازرگانى از طريق راه‌هاى دريائى است و از طرف ديگر توسعه روزافزون ناوگان‌هاى بازرگاني، مسافرى و نظامى اهميت اين رشته مشخص مى‌شود. اين علم رابطه تنگاتنگى با علوم مهندسى مکانيک و تکنولوژى مربوط به آن در مورد محاسبه، ساخت و اجراء و سيستم‌هاى رانش کشتي، ماشين‌آلات فرعى کشتى‌سازى و سازه بدنه کشتى و مهندسى برق و الکترونيک ( شامل سيستم‌هاى قدرت و الکترونيکى چون مولدها، رادار، مخابرات، سونار، هدايت تير و موشک، کمک ناوبرى دارد و شامل شاخه‌هائى چون مهندسى کشتي، کشتى‌سازي، دريانوردى و مهندسى دريائى است.