اين رشته به علوم و فنونى توجه دارد که از عهده کشف تعيين نوع و کشل مواد معدني، ارزيابى اقتصادي، ميزان ذخيره منابع معدنى در رابطه با استخراج معدن و عمليات مختلف براى استخراج و بهره‌بردارى از اين ذخاير دارد نياز مبرم صنايع به مواد اوليه معدنى اهميت اين علم را روشن مى‌سازد و اصولاً تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع و به تبع آن گسترش صنايع به مهندسى معدن وابسته است. دروس اين رشته مطالبى درباره مکانيک سنگ، زمين‌شناسى ساختمانى و اقتصادي، ژئوفيزيک، ژئوشيمي، زمين‌شناسى معدنى و مهندسى زمين‌شناسي. تکتونيک و دروس تخصصى چون حفاري، آتش‌باري، نگهداري، ترابرى تهويه و اصول طراحى معدن و فرآورده‌هاى مواد معدنى است و با علومى چون عمران، متالوژي، شيمى معدني، فيزيک و ... ارتباط نزديکى دارد.