با پيشرفت سريع علم و تکنولوژى و پيچيدگى روزافزون آن بالطبع سيستم‌هاى توليدى و خدماتى نيز گسترش يافته است، ادارهٔ سريع و سيستماتيک اين‌گونه واحدها مستلزم استفاده از تکنيک‌هاى علمى و پيشرفته است مباحث توليد و خدمات چنان گسترش يافته است که رشته‌هاى مهندسى صنعتى از قبيل شيمى مکانيک و غيره پاسخ‌گوئى همه مسائل نيست.


براى جبران چنين کمبودهائى در قرن حاضر به‌ويژه در طى چند دهه اخير از پيوند رشته‌هاى گوناگون علم و مديريت اقتصاد و روش‌هاى مهندسى رشته جديدى به نام مهندسى صنايع بوجود آمده است که با مسائلى از قبيل کنترل و هماهنگى فعاليت‌ها برنامه‌‌ريزى توليدي، کنترل کيفيت، استفاده مؤثر از ماشين‌آلات تجهيزات و امکانات کنترل موجودى انبار و افزايش کارآئى سازمان‌هاى گوناگون سروکار دارند لذا مهندسى صنايع با بهره‌گيرى از يافته‌هاى فوق مى‌تواند در طرح، ايجاد و يا بهبود سيستم‌هاى متشکل از انسان، مواد، تجهيزات و ماشين‌آلات کمک مؤثرى باشد. اين رشته داراى ۴ گرايش توليد صنعتي، تکنولوژى صنعتي، برنامه‌ريزى تحليل سيستم‌ها و ايمنى صنعتى است.