علوم مربوط به مهندسى برق در زمينه طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نظارت، مديريت و نگهدارى از سيستم‌هاى برق در زمينه‌هاى الکترونيک، مخابرات، قدرت، کنترل و بيوالکتريک است تنوع کاربرد برق در همه اشکال زندگى انسان و افزايش سيستم‌هاى برقى موجود در کارخانه‌ها، مراکز صنعتي، واحدهاى توليدى و خدماتى و استفاده گسترده از سيستم‌هاى برقى در ارتقاء کيفى و توسعه کمى توانائى بشر در به‌کارگيرى هرچه بيشتر منابع و استعدادهاى طبيعى به‌منظور پيشرفت بيشتر در همهٔ زمينه‌هاى فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى ضرورت و اهميت اين علم را مشخص مى‌سازد. علوم مهندسى برق افراد متخصصى را تربيت مى‌کند که مهارت‌ها و توانائى‌هاى زير را داشته باشد:


مهارت کافى در شناخت، نحوه عملکرد، چگونگى نگهدارى و بهره‌بردارى سيستم‌ها، کنترل و اجراء پروژه‌ها، شناسائى تکنولوژى‌هاى جديد و ارزيابى آنها به منظور کاربرد در طرح توسعه و نوآورى شرکت در پروژه‌هاى صنعتي، تحقيقاتى و بررسى‌هاى فنى در زمينه گرايش تخصصي، کسب توانائى‌هاى لازم براى تجزيه و تحليل سيستم‌ها و طراحى آنها.