مجموعه، علوم فنون و مهارت‌هائى که به‌منظور تربيت مهندسان کارآمد و کارشناسان اقدام نمايد که براى عهده‌دار شدن امور فنى و توليدى نظير طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نظارت و مديريت و نگهدارى از سيستم‌هاى صنعتي، خدماتى و کشاورزى و عمرانى جوامع مختلف آمادگى لازم را داشته باشند. هم‌چنين تربيت کاردان فنى و تکنسين‌هاى ماهرى که بتوانند از عهده تصميم‌گيري، بهره‌بردارى و توانائى درک تکنيک‌هائى که توسط مهندسين متخصص تائيد و تجويز مى‌شود برآيند و قادر باشند ضمن بهره‌بردارى ، تعمير و نگهدارى ارتباط منطقى بين مهندسين و کارگران ايجاد نمايند.