آمار يکى از شاخه‌هاى مهم علوم پايه و ابزار مهمى در تحقيقات علمى فنى و اقتصادى است و در اکثر علوم کاربرد دارد و قدرت درک و کيفيت آمارى مردم، مديران، برنامه‌ريزان و مسؤولان هر جامعه را ارتقاء مى‌دهد علم آمار امروزه اهميت فراوانى يافته است به‌طورى که تقريباً تمامى علوم به‌نحوى به اطلاعات آمارى و تجزيه و تحليل آنها نياز دارند و برنامه‌ريزى بدون اطلاعات آمارى امکان‌پذير نمى‌باشد. با توجه به کاربرد علم آمار در مسائل صنعتي، کشاورزي، پزشکي، اجتماعى و ... و تجزيه و تحليل آمارى مسائل آنها و برنامه‌ريزى صحيح و علمى در همه آنها آمار به‌ميزان زيادى مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين مباحث علم آمار عبارتند از: روش‌هاى نمونه‌گيري، احتمال و کاربرد آن، رگرسيون، طرح تجزيه آزمايش‌ها، جمعيت‌شناسي، آمار رياضي، فرآيند‌هاى تصادفي، سرى‌هاى زماني، روش‌هاى چند متغيره پيوسته و گسسته و ... .