با توجه به گستردگى روزافزون بهره‌بردارى از منابع اقيانوسى و وابستگى بسيارى از علوم به درياها و اقيانوس‌ها چون اقليم‌شناسي، ژئو فيزيک، دريانوردى و ... . اين رشته از اهميت بسيار زيادى برخوردار است و يکى از علوم تازه متولد شده است که طرفداران و علاقمندان فراوانى دارد اين رشته علمى داراى دو شاخه اصلى است که عبارتند از بيولوژى ماهيان دريا که پهنه‌هاى دريائى و اقيانوسى را از نظر زيستى و بيولوژيکى مورد مطالعه قرار مى‌دهد و فيزيک دريا که پهنه‌هاى دريائى و اقيانوسى را از جهات ناهموارى‌ و مرفولوژى کف درياها و اقيانوس‌ها را مورد مطالعه قرار مى‌دهد.