شايد بتوان بنيان‌گذار علم رياضى را سومرى‌ها و مصرى‌ها دانست که علم حساب که مادر اوليه علوم رياضى است را ابداع نمودند و اولين آثار مکتوب درباره علم رياضى نيز مربوط به همان‌ها است از جمله رساله پاپيروس آهمس، بعدها يونانيان نوشته‌هاى آنها را مورد مطالعه قرار داده و منظم نمودند و علم رياضى مقدماتى را فراهم آوردند. نخستين دانشمند يونانى طالس ملطى بود پس از آن فيثاغورث کم‌کم رياضيات را بر پايه اساسى و علمى قرار داد رياضى‌دانان بعدى زنون، بقراط، افلاطون، اقليدس، ارشميدس، آپولونيوس، هيپارک، بطليموس، پاپوس و غيره هرکدام در توسعه و تکامل علم رياضى تأثيرات فراوانى داشتند پس از آن رياضيدانان جهان اسلام چون خوارزمي، ابوالوفاى بوزجاني، محمدابن هيثم، بيروني، خيام، خواجه نصيرالدين طوسى و غيره با تحقيقات مهم خود نقش فراوانى در تکامل دانش رياضى داشتند و پس از رنسانس دانشمندان غربى و در رأس آنها افرادى چون فرانسو اويت و دکارت و ديگران قدم‌هاى بزرگى را در بسط علم رياضى داشتند. امروزه رياضيات بيش از پيش و به‌نحو شگرفى در حريم ساير علوم نفوذ کرده است و نه فقط علوم نجوم و فيزيک و شيمى تحت انضباط آن در آمده‌اند بلکه رياضيات دانش مطلق و روح علم شده است. علم حساب ديفرانسيل و انتگرال، رياضيات عالى و مقدماتي، جبر، مثلثات و هندسه مهمترين مباحث دانش رياضى است.