کليه علومى که از گذشته‌هاى دور و زمان خلقت بشر متداول بوده است و با اختراع خط از دوران تاريخى رسميت يافته است زبان و ادبيات بوده است آدمى ناچار بوده است که براى ادامه روابط با هم‌نوع خود رابطه برقرار کند، البته اساس و آغاز زبان مشخص نيست و وقتى چند زبان شباهت منظم و با قاعده با يکديگر داشته باشند مرتبط و خويشاوند شمرده مى‌شوند، زبان‌هاى جهان بسيار زياد و متعدد هستند به‌طورى‌ که شايد آمار کلى از تعداد زبان‌هاى زنده دنيا وجود ندارد ولى احتمال مى‌رود که شمار آنها از ۵۰۰۰ بيشتر باشد هر زبانى از اين جهت منحصر به‌فرد است که داراى دستگاه‌ها و آواها و واژگان و ساختارهاى خاص خويش است ولى با اين حال تقريباً همه آنها با ديگر زبان‌هائى که در يک منطقه از جهان يافت مى‌شوند قرابتى دور يا نزديک دارند زبان‌ها به چند گروه تقسيم مى‌شوند: هند و اروپايي، آسياى شرقي، جنوب و جنوب‌شرقى آسيا، آفريقائي، آفروآسيائي، سرخپوستان آمريکا، اورالى آلتابي.آثار ادبى شامل نثر، نظم و سبک‌هاى ادبي، مکاتبات ادبى و فنون بلاغت، فناعات ادبي، دستور زبان و ادبيات اقوام و فرهنگ‌ها و زبان‌هاى گوناگون است.