علوم و فنون و دانش‌هائى که در زمينه ترويج آموزش و توسعه کشاورزي، پژوهش و تحقيق در امور زراعى و دامي، شناسائى و دفع آفات و بيمارى‌هاى گياهي، توليدات گياهى و دامي، باغبانى و طراحى فضاى سبز و شناسائى بهره‌ورى و حفاظت منابع خاک و تبديل محصولات گياهى و دامى به فرآورده‌هاى غذائى فعاليت مى‌کنند مهندسى کشاورزى ناميده مى‌شود و شاخه‌هاى اصلى آن عبارتند از ترويج و آموزش کشاورزى خاک‌شناسي، علوم دامي، زراعت و اصلاحات نباتات، گياه پزشکي، علوم و صنايع غذائى.