اين رشته يکى از رشته‌هاى جديدالتأسيس علوم کشاورزى محسوب مى‌شود که در افزايش کارائى و بهره‌ورى توليدات کشاورزى تأثير فراوانى داشته و در حال توسعه و پيشرفت است.