کليه علوم و فنون و مهارت‌هاى مربوط به پژوهش و تحقيقات، آموزش و توليدات و بهره‌بردارى از منابع آب، خاک، جنگل و مرتع و دام و جلوگيرى از اتلاف منابع موردنظر علوم کشاورزى گفته مى‌شود.