کار پژوهش (research) پس از انجام دادن مرحلهٔ مطالعه (study) آغاز مى‌شود؛ به‌عبارتى پژوهش در بسترى از آگاهى براى کشف مجهول انجام مى‌پذيرد. در مرحلهٔ مطالعه محقق يافته‌هاى ديگران و به عبارتى نتايج تحقيقات ديگران و نيز قضاياى کلى و نظريه‌هاى مرتبط با مسئله تحقيق را گردآورى مى‌کند و در صورتى‌که پاسخ مسئله خود را پيدا نکرد مرحلهٔ پژوهش را آغاز مى‌کند. علاوه بر اين، از تجارب پژوهشى ديگران در تدوين چارچوب نظرى کار خود و طراحى روش‌شناسى آن استفاده مى‌کند و تکيه‌گاهى نيز براى استدلال در مرحلهٔ ارزيابى فرضيه‌ها فراهم مى‌نمايد.