يکى از روش‌هاى بسيار متداول در گرد‌آورى اطلاعات ميدانى روش پرسشنامه‌اى است که امر گرد‌آورى اطلاعات را در سطح وسيع، امکان‌پذير مى‌سازد. در تحقيقات توصيفى و نيز تحقيقاتى که از گسترهٔ جغرافيايى زيادى برخوردار باشد يا افراد جامعهٔ آمارى و نمونهٔ آن زياد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه‌اى استفاده مى‌شود. روش پرسشنامه‌اى محتاج پيش‌بينى‌ها و برنامه‌ريزى‌ها و تدارک امکانات و نيروى انسانى قابل ملاحظه‌اى است که محقق بايد از وجود آنها اطمينان خاطر داشته باشد.


در روش پرسشنامه‌اى عوامل و عناصر متعددى دخالت دارند که از طريق کارکرد هماهنگ آنها محقق مى‌تواند اطلاعات مورد نياز خود را گردآ‌ورى نمايد. اين عناصر عبارتند از: