روش‌هاى گردآ‌ورى اطلاعات را بطور کلى به دو طبقه مى‌توان تقسيم کرد: