براى حفظ اعتبار اطلاعات و داده‌هاى گردآ‌ورى شده محقق بايد دست کم دو اصل صحت و دقت را مورد توجه خاص قرار دهد.

اصل دقت

اطلاعات و داده‌هاى آمارى که از منابع ميدانى و کتابخانه‌اى گردآورى و در ابزارهاى مربوط به آنها درج مى‌شود در مراحل مختلف فرآيند تحقيق مورد دستکاري، جابجايي، کاربري، ارتباط و ... قرار مى‌گيرد؛ بنابراين، کوچکترين بى‌احتياطى در برداشت، درج، جابجايى و انتقال آنها ممکن است اطلاعات و داده‌ها را تغيير دهد و هر تغييرى در داده‌ها ولو ناچيز در نتيجهٔ تحقيق اثر منفى مى‌گذارد و از کشف حقيقت و واقعيت آنطور که هست يا مابه‌ازاء خارجى دارد جلوگيرى مى‌کند؛ از اين‌رو، براى پيشگيرى از اين خطر محقق بايد در هر مرحله از کاربرى و جابجايى و انتقال اطلاعات شخصاً يا بوسيله افراد مطمئن ديگر به بازنگرى و کنترل آنها بپردازد.

اصل صحت

محقق بايد از درستى و صحت اطلاعات و داده‌هاى خود اطمينان حاصل نمايد. او بايد مطمئن شود که منابع و مآخذ اطلاعات تهيه شده معتبر است و بويژه در بين متخصصان رشته از مقبوليت برخوردار است. منابع دست چندم و غيرمعتبر ممکن است اطلاعات مخدوش و ناصحيح را در اختيار محقق قرار دهند؛ بنابراين، او بايد منابع و مآخذ مورد استفاده را مورد تحليل و ارزيابى قرار دهد تا از اعتبار آنها و نيز درستى و صحت اطلاعات و داده‌هاى آمارى آنها اطمينان حاصل کند.