روش گردش علمى گامى براى مطالعهٔ جامعه است که با توجه به هدف‌هاى معين آموزشي، از طرف معلم و شاگرد طراحى و تنظيم مى‌شود. اجراى اين روش مستلزم توجه به نکات مختلفى است که معلم و شاگرد بايد آنها را رعايت کنند. اولين مسأله‌اى که بايد مورد توجه واقع شود، ميزان ارزش، ظرفيت و کيفيت گردش علمى است. اگر انتظار داشته باشيم که از اين روش نتايج خوبى حاصل شود، بايد قبل از اجرا به طراحى بپردازيم تا در کسب هدف‌هاى آموزشي، مطمئن‌تر باشيم.