منظور از روش‌هاى تدريس سنتى روش‌هايى هستند که سابقه طولانى در نظام‌هاى آموزشى دارند و از ديرباز بکار گرفته مى‌شده‌اند. در اين روش‌ها از وسايل کمک‌آموزشى کمتر استفاده مى‌شود. هر چند ذکر روش‌هاى مختلف در قالب‌هاى روش‌هاى سنتى و روش‌هاى جديد تدريس به هيچ‌وجه رجحان و برترى يک روش را بر روش ديگر مشخص نمى‌کند.


تقسيم‌بندى روش‌هاى تدريس به سنتى و متداول دليل برترى يک روش نيست بلکه هر روش در يک موقعيت خاص و بامحتوا و شاگردانى خاص ممکن است کارآيى خاصى داشته باشد. روش‌هاى تدريس سنتى کاربرد طولانى‌ترى در نظام‌هاى آموزشى دارند.