کاربرد اعمال تدريس را در موارد زير مى‌توان مورد توجه قرار داد:


۱. کنش تدريس براى برانگيختن مطالعه و تحقيقى که داراى آثار و پيامدهاى تعليم و تربيت باشد، بسيار مفيد است. اگر کنش‌هاى تدريس را شرايط لازم و ضرورى براى يادگيرى به شمار آوريم، بايد بپذيريم که بدون کنش‌هاى تدريس، امکان يادگيرى در مدرسه وجود نخواهد داشت. علاوه بر اين، ممکن است براى تحليل و تعميم نظريه‌هاى يادگيرى در موقعيت‌هاى مختلف، از کنش‌هاى تدريس استفاده شود.


شناخت کنش‌هاى تدريس نه تنها در نوع فعاليت معلمان مؤثر است، بلکه در به کارگيرى مواد آموزشي، شرايط تدريس و نوع فعاليت شاگردان تأثير خواهد داشت؛ زيرا به قول گيج (Gage)، تحقيقى که علل و ميزان تأثير معلم بر شاگرد را آشکار سازد، در فرايند تدريس داراى بيشترين اهميت است.


۲. کنش‌هاى تدريس در طراحى آموزشي، کاربرد مؤثر دارد. شناخت پايهٔ علمى و رفتار ورودى شاگردان، شرايطى که کنش‌هاى تدريس در آن مؤثرند و داده‌هايى که هدف نهايى تدريس تعيين مى‌کند، همگى مى‌توانند در کيفيت طراحى آموزشى مؤثر باشند.


۳. از کنش‌هاى تدريس مى‌توان در انتخاب روش‌ها و شيوه‌هاى تدريس استفاده کرد؛ مثلاً در طرح زیر دو شيوهٔ تدريس، سخنرانى و بحث گروهى هدايت شده، بررسى شده‌اند. علامت + بيانگر ارتباط ميان يک هدف فرضى با شاگرد فرضى و همچنين، نشان‌دهنده روش‌هايى است که کنش‌هاى تدريس، ممکن است از طريق آنها بدست آيد. اگر علامت‌هاى منظور شده در جدول، در جريان تحقيق و آزمايش، اثبات و پذيرفته شود، مى‌توان نتيجه گرفت که ترکيب روش سخنرانى با يک بحث هدايت شده شيوه‌اى عالى در تدريس مبتنى بر هدف است.

انتخاب يک شيوه تدريس مناسب

شیوه های تدریس
کنشهای تدریس سخنرانی بحث گروهی هدایت شده
انگیزش + +
اطلاعات + +
جریان اطلاعات + +
ذخیره سازی و جبران + +
انتقال اطلاعات + +
کنترل وهدایت + +