الگو معمولاً به نمونه کوچکى از يک شيء بزرگ يا به مجموعه‌اى محدود از اشياى بى‌شمار گفته مى‌شود که ويژگى‌هاى مهم و اصلى آن شيء بزرگ يا اشيا را داشته باشد. الگوى تدريس چهارچوب ويژه‌اى است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است و شناخت و آگاهى از عناصر و عوامل مذکور مى‌تواند معلم را در اتخاذ روش‌هاى مناسب تدريس کمک کند.


تدريس يک فرايند است و چنانکه گفته شد، عوامل بى‌شمارى در آن نقش دارند که همهٔ آنها قابل مطالعه و کنترل نيستند؛ پس معلم بايد چهارچوبى کوچک و محدود از فرايند تدريس را به عنوان الگو انتخاب کند و مورد تحليل و شناسايى قرار دهد تا بتواند در موقعيت مناسب در محدودهٔ آن چهارچوب، فعاليت‌هاى آموزشى خود را سازماندهى کند و روش‌هاى مناسب تدريس را انتخاب نمايد. البته لازم است يادآورى شود که انتخاب الگوى تدريس بستگى به نوع آگاهى معلم از فلسفه و نگرش‌هاى تعليم و تربيت خواهد داشت. آن نگرش‌ها و باورها اساس انتخاب فعاليت او را در اين زمينه تشکيل خواهند داد. صاحب‌نظران الگوهاى تدريس متعددى معرفى کرده‌اند که تحليل همهٔ آنها در اينجا امکان‌پذير نيست و ما بر اساس شناخت خود، چند نمونه از آنها را معرفى مى‌کنيم تا شايد در اين زمينه، براى معلمان و دانشجويان شناختى هر چند محدود فراهم آيد و نقطهٔ آغاز فعاليت‌هاى منظم آموزشى آنان شود.