يادگيرى بر اساس الگوهاى مختلفى حاصل مى‌شود. بررسى تفصيلى همهٔ آنها در اينجا امکان‌پذير نيست. در ضمن، بررسى و تحليل الگوهاى تدريس، به هيچ‌وجه به اين معنا نيست که کليه يافته‌هاى روانشناسى آزمايشگاهى عيناً قابل تعميم به انسان است يا احياناً انسان در فرايند يادگيري، تنها بر اساس يک الگوى خاص ياد مى‌گيرد. بعلاوه، شناخت الگوهاى يادگيرى شما را در تدوين هدف‌هاى آموزشى و انتخاب روش‌هاى تدريس يارى خواهد کرد.