در فعاليت‌هاى آموزشي، معلم بايد تلاش کند با بهره‌جويى از روش‌ها و وسايل مختلف، شرايط لازم را براى کسب دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌هاى مطلوب شاگردان فراهم سازد. با توجه به اينکه بحث روش در بخش و فصلى ديگر بطور مستقل و مبسوط مطرح خواهد شد، در اين قسمت فقط به تحليل و چگونگى گزينش و سازماندهى وسايل در فرايند آموزش خواهيم پرداخت.


اگر چه مفهوم وسايل آموزشى در فرهنگ آموزشى جامعه ما جايى براى خود باز کرده است و همواره مورد استفاده قرار مى‌گيرد، متأسفانه مفهوم روشن و صحيح آن براى اکثر مربيان تربيتى و مسؤولان نظام آموزشى بدرستى معلوم نيست. بى‌ترديد، آشنايى با مفهوم صحيح و منطقى هر فن يا علم و هنري، پايهٔ اساسى درک مباحث و مسائل متعدد آن بشمار مى‌رود؛ بنابراين، اگر مفهوم وسايل آموزشي و جايگاه آن را در روند فعاليت‌هاى تدريس و يادگيرى نشناسيم، هيچ‌گاه نخواهيم توانست به صورتى علمى و تجربى از آنچه اين امکانات به ما عرضه مى‌دارند، در حل مشکلات آموزشى خود استفاده کنيم؛ از همين‌رو، در اين بخش، در حد امکان به تعريف و تحليل وسايل آموزشى خواهيم پرداخت.