محتوا اصول و مفاهيمى هستند که به شاگردان ارائه مى‌شود تا ورود آنان را به فعاليت‌هاى آموزشي، ميسر و رسيدن آنان را به هدف‌هاى اجرايى امکان‌پذير سازد. محتواى آموزشى بايد بر اساس هدف‌هاى آموزشى معين، تهيه و تنظيم شود. مطالب و فعاليت‌هاى پيشنهادى بايد دقيقاً با هدف‌هاى کلي، جزئى و رفتارى مطابق و همسو باشد تا تحقق آن را امکان‌پذير سازد؛ به عبارت ديگر، رفتارهايى که در هدف‌هاى اجرايى ذکر مى‌شوند، بايد راهنماى گزينش محتواى آموزشى قرار گيرند.


خوشبختانه، تهيه و تنظيم محتواى آموزشى در نظام آموزش و پرورش ما به عهده دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزى و تأليف کتاب‌هاى درسي وزارت آموزش و پرورش است و معلم مجبور نيست که خودش محتوا را تهيه يا تنظيم کند، ولى بايد توجه داشت که کتاب‌هاى درسى نمى‌توانند محتواى منحصر به فرد فرايند آموزش و پرورش باشند و در صورت نقص يا کمبود محتواى آنها، معلمان مى‌توانند با گزينش و تنظيم يک محتواى ديگر، آن نقص يا کمبود را جبران کنند. براى کسب مهارت در چنين امري، ضرورى است که معلم در درجهٔ اول، قدرت تحليل علمى کتاب‌هاى درسى و در درجهٔ دوم، توانايى تهيه و تنظيم محتواى آموزشى را داشته باشد.