مرحلهٔ سوم از طراحى آموزشي، تحليل و تهيه محتوا، روش و وسايل آموزشى است. مسلم است که اگر محتوا، روش و وسيله، متناسب با هدف‌ها انتخاب و تنظيم نشوند - حتى اگر هدف‌هاى آموزشى دقيق و صريح باشند - فعاليت‌هاى آموزشى هرگز فراگيران را به آنجا که بايد برسند، هدايت نخواهد کرد.


آشنايى با اصول تنظيم و تحليل محتوا و وسايل آموزشي، به تنظيم و ابداع روش‌هاى مناسب تدريس کمک مى‌کند.