معلم خوب در فرايند فعاليت‌هاى آموزشى بايد سعى در شناخت فرا گيران خود داشته باشد؛ زيرا شناخت استعداد، توانايي، علايق و رغبت شاگردان مى‌تواند او را در برقرارى ارتباط و تدريس موفق‌تر کند. او مى‌تواند بر اساس گرايش‌ها و زمينه‌هاى علمى مخاطبان خود، مفاهيم موردنظر خود را سازماندهى کند و آنها را با تأثير بيشترى انتقال دهد. در واقع، معلم و مدرس خوب بايد ارتباط برقرار کننده خوبى باشد. او بايد بتواند پيام مناسب را براى تغيير و کنترل شاگردان و تأثيرگذارى در آنان انتخاب کند؛ زيرا تدريس و فراهم کردن زمينه‌هاى لازم براى تغيير در ساخت دانش و علاقه و انگيزه فراگيران، بدون برقرارى ارتباط مطلوب، هرگز حاصل نخواهد شد.