امروزه با بهره‌گيرى از نظريهٔ عمومى سيستم‌ها در امر آموزش هيچ فعاليت و تلاشى براى تدريس، بدون انتخاب و تدوين هدف صورت نمى‌گيرد. بنابراين با توجه به منظم بودن روش مورد کاربرد بايستى کار طراحى را با تعيين و تدوين اهداف آموزشى شروع‌ کرده و با ارزيابى از اجراى تدريس ختم نمود.