اين نوع از طراحى به آموزش بصورت يک نظام يا سيستم نگاه مى‌کند، بنابراين تعامل و يا کنش و واکنش و يا تأثير متقابل عناصر نظام تربيتى نظير فراگير، معلم، برنامه، وسايل و غيره بر يکديگر را مدنظر قرار مى‌دهد. با اين وجود بايستى براى طراحى از الگويى تبعيت نمود تا براساس اين روش تهيه و تنظيم شده باشد.


يکى از الگوهايى که مى‌تواند براى طراحى منظم آموزشى مورد استفاده قرار گيرد توسط جيمز براون و همکاران او ارائه شده است. طرح حاضر ساختار کلي، مراحل و اجزاى مختلف الگو را نشان مى‌دهد:


طرح الگوى طراحى منظم آموزشى
طرح الگوى طراحى منظم آموزشى

همانگونه که در طرح الگو ملاحظه مى‌شود، برخلاف روش‌هاى منسوخ، فراگير هستهٔ اصلى توجه و فعاليت معلم را تشکيل مى‌دهد که همان شناخت کامل فراگير يا فراگيران از نقطه‌نظر استعداد، علايق، توانايى‌ها و نظاير آنها است. بعلاوه الگو داراى چهار مرحلهٔ قابل تفکيک و مشخص است که در زير به‌ بررسى جزئيات هريک از آنها مى‌پردازيم. ولى قبل از آن باز يادآور مى‌شويم که کاربرد الگو زمانى مطرح مى‌شود که معلم بخواهد براى تدريس خود طراحى منظم و حساب‌شده دردست داشته باشد. اين معلم بايستى قبل از شروع تدريس خود، براى محتوايى که مى‌خواهد تدريس کند چهار مرحلهٔ الگو را پشت‌سر بگذارد و حاصل طراحى را برروى کاغذ بعنوان طرح درسى براى اجرا در دست داشته باشد.