هرکدام از ما ازطريق ارسال پيام به يک يا چند حس از حواس بينايي، شنوايي، لامسه، چشايى و بويايى اشخاص ديگر با آنها ارتباط برقرار مى‌کنيم. اين برقرارى ارتباط ازجهتى باتوجه به تعداد افراد گيرنده پيام، نام‌هاى مختلفى به‌خود مى‌گيرد. بنابراين به‌ترتيب افزايش کمى تعداد گيرندهٔ پيام مى‌توان چهار نوع ارتباط به شرح زير را مدنظر قرار داد:


- ارتباط درون‌فردى (Intrapersonal communication):

که از طريق آن فرد با خودش حرف مى‌زند (ارتباط برقرار مى‌کند).


- ارتباط ميان‌فردى (Interpersonal communication):

که فرد حداقل با يک فرد ديگر ارتباط برقرار مى‌کند.


- ارتباط گروهى:

ارتباط گروهى در شرايطى صورت مى‌گيرد که تعداد افراد گيرندهٔ پيام اگرچه قابل توجه ولى قابل شمارش و شناسايى است؛ نظير کلاس‌هاى درس، سالن‌هاى سخنرانى و نظاير آنها.


- ارتباط جمعى:

در ارتباط جمعى افراد گيرندهٔ پيام کميتى را تشکيل مى‌دهند که اولاً شمارش آنها غيرممکن بوده و يا مقرون به ‌صرفه نيست، ثانياً وابستگى ميان آنها درمقايسه با جماعت بسيار کمتر است نظير گيرندگان پيام درارتباط با برنامه‌هاى راديويى و تلويزيوني.