حادثه واقعه‌اى است برنامه‌ريزى نشده در زنجيره‌اى از وقايع عادى و معمولى که در اثر خطاى انسان و يا فقدان ايمنى حاصل مى‌شود. حادثه مظهر و عينيت بى‌دقتى انسان و وجود شرايطى غير ايمن در محيط است، هم‌چنانکه بيمارى سمبل و نشانه عينى وجود شرايط غيربهداشتى است.