آگاهى از علائم و نشانه‌هاى بيمارى‌هاى شايع در مدارس مى‌تواند گام مثبتى جهت پيشبرد بهداشت در مدرسه باشد، چه يک مدير، معلم يا مراقب بهداشت با آگاهى از چگونگى يک بيمارى و اقدام مؤثر در اين زمينه، مى‌تواند از پيشرفت بيمارى در خود فرد و همه‌گير شدن آن در ميان ديگر دانش‌آموزان جلوگيرى کند.


علائمى از قبيل رنگ و روى پريده يا برعکس برافروخته، چشم‌هاى قرمز، آب‌ريزى از بيني، پلک‌هاى متورم و قرمز، بثورات جلدي، سرفه، عطسه، خستگى بى‌جهت، سردرد، سرگيجه، تب، دل‌درد و غيره ممکن است مقدمه يک بيمارى واگير باشد که بايد مربى آن را مورد توجه و دقت قرار دهد و دانش‌آموز را به مراقب بهداشت يا پزشک معرفى نمايد. نکته مهم اين است که مربى درک کند که علائم فوق بدون علت نيست و احتياج به‌دقت و صرف وقت دارد نه آن که از کنار آن بى‌تفاوت بگذرد.