مدارس ابتدايى براساس سرمايه‌گذاري، اداره و آموزش عمومى و افراد خاص به چند نوع تقسيم مى‌شوند که عبارتند از:

مدارس ابتدايى غيرانتفاعى

به مدارس ابتدايى گفته مى‌شود که از طريق مشارکت مرام مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل‌هاى وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت آن وزارتخانه تأسيس و اداره مى‌شوند.

مدارس ابتدايى دولتى

به مدارس ابتدايى اطلاق مى‌شود که کليه امور آموزشى و پرورشي، مالى و ادارى را دولت تقبل نموده است.

مدارس ابتدايى استعدادهاى درخشان

به مدارس ابتدايى گفته مى‌شود که براى دانش‌آموزانى که از استعداد تحصيلى بالايى برخوردار هستند ايجاد شده است.

مدارس ابتدايى استثنايى

به مدارس ابتدايى گفته مى‌شود که براى دانش‌آموزان نابينا و ناشنوا، نيمه‌ناشنوا، عقب‌مانده ذهني، عقب‌مانده تحصيلى و ناسازگار تأسيس مى‌شوند.

مدارس ابتدايى عادى

به مدارس ابتدايى گفته مى‌شود که براى دانش‌آموزان عادى بدون مشکل خاص جسمى و ذهنى داير شده‌اند.