فرآيند يادگيرى در هر دوره تحصيلى با عوامل مختلف ارتباط دارد. نقش معلم، ارتباط متقابل دانش‌آموزان، وسايل کمک آموزشي، فضاى يادگيري، توانايى‌هاى يادگيرنده و محتواى برنامه درسى از جمله عواملى هستند که هر کدام به گونه‌اى خاص در يادگيرى مؤثرند.


برنامه درسى مجموعهٔ قواعد و ضوابطى است که به مجموعهٔ عوامل و عناصر مرتبط با يادگيرى منطق و سازمان مى‌دهد.


در آموزش و پرورش دورهٔ ابتدايي، دانش‌آموزان بايد تعليمات شايسته‌اى براى زندگى اثربخش ببينند و از اين‌رو در نظام آموزش و پرورش دورهٔ ابتدايى ايران برنامه‌هاى درسى اين دوره با توجه به اصول ذيل تهيه و اجرا شود:


۱. با هدف‌هاى آموزش و پرورش اين دوره هماهنگ باشد.


۲. با مراحل رشد کودکان اين دوره هماهنگ باشد.


۳. با مدت تحصيل تناسب داشته باشد.


۴. به قدر کافى انعطاف‌پذير باشد تا مانع معلم در انتخاب روش و رعايت ويژگى‌هاى فردى دانش‌آموزان نشود.


۵. با پيشرفت علوم و فنون هماهنگى داشته باشد.


۶. با امکانات اجرايى قابل حصول، هماهنگى داشته باشد.


۷. به‌گونه‌اى تنظيم شود که علايق کودکان را به خود جلب کند.


۸. با روش‌هاى آموزشى متناسب اين دوره هماهنگ باشد.


۹. متناسب با نيازهاى زندگى کودک و جامعه باشد.


۱۰. شرايط محلى و مقتضيات منطقه‌اى لحاظ شود.


۱۱. ارزش‌ها و نگرش‌هاى اجتماعى و ميراث فرهنگى رعايت شود.


۱۲. بين محتواى مواد درسى هر پايه و نيز بين محتواى هر درس در پايه‌هاى مختلف، ارتباط منطقى برقرار باشد.