کتاب درسى در ايران همواره مهمترين نقش را در آموزش و پرورش داشته و دارد. همه ساله وزارت آموزش و پرورش براى دانش‌آموزان دوره‌هاى مختلف تحصيلى و دانشجويان مراکز تربيت معلم کتاب درسى تأليف و منتشر مى‌کند.


معمولاً براى هر يک از مواد درسى دوره‌هاى مختلف تحصيلي، کتاب درسى نوشته مى‌شود. تأليف، چاپ و انتشار کتاب‌هاى درسى از وظايف وزارت آموزش و پرورش است و اين امر در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش و پرورش انجام مى‌گيرد و برابر مقررات بايد با تأييد شوراى عالى آموزش و پرورش منتشر شود.