در دوره متوسطه براى هر شاخه و رشته تحصيلى قوانين و ضوابط خاصى وجود دارد و براى اينکه دانش‌آموزى بتواند با موفقيت اين دوره يا رشته را به پايان برساند بايد اين ضوابط را رعايت کند و داراى شرايطى باشد. اين ضوابط در رشته‌هاى رياضى - فيزيک، علوم‌تجربي، ادبيات و علوم‌انساني، علوم و معارف‌اسلامي، فنى و حرفه‌اى و کار و دانش به‌صورت اختصاصى وجود دارد که براى آگاهى بيشتر نسبت به ضوابط هر کدام از رشته‌ها به رشته‌ها و شاخه‌هاى نام برده شده مراجعه شود.

رشته رياضى - فيزيک

الف- مجموع سه نمره قبولى خرداد يا شهريور هر يک از دروس رياضى و علوم‌تجربى در سه پايه در دورهٔ راهنمائى تحصيلي، بدون ضريب کمتر از سى نباشد.


ب- نمره درس رياضى ۱ (پايه اول) در دوره متوسطه حداقل دوازده باشد و درس فيزيک و آزمايشگاه ۱ را با موفقيت (کسب حداقل نمره ده) گذرانده باشد.


ج- مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در دوره راهنمائى و پايه اول متوسطه بايد حداقل ۹۶ باشد؛ به‌عبارت ديگر معدل دروس مرتبط با رشته از دوازده کمتر نباشد.

رشته علوم‌تجربى

الف- مجموع سه نمرهٔ پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يک از دروس رياضى و علوم‌تجربى در سه پايه در دورهٔ راهنمائى تحصيلي، بدون ضريب کمتر از سى نباشد.


ب- در دورهٔ متوسطه دروس رياضى ۱، شيمى و آزمايشگاه ۱ و علوم زيستى و بهداشت (دروس سال اول) با موفقيت (کسب نمره حداقل ده) گذرانده شده و حداقل در يکى از سه درس مذکور نمره دوازده اخذ شده باشد.


ج- مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در دورهٔ راهنمائى و پايه اول متوسطه بايد حداقل ۱۰۸ باشد؛ به‌عبارت ديگر معدل دروس مرتبط با رشته کمتر نباشد.

رشته ادبيات و علوم‌انسانى

الف- مجموع سه نمره پذيرفته شدهٔ خرداد يا شهريور، هر يک از دروس ادبيات فارسى (معادل دروس فارسي، دستور، املاء و انشاء) و عربى در سه پايه در دورهٔ راهنمائى تحصيلي، بدون ضريب کمتر از سى نباشد.


ب- در دروس ادبيات فارسى ۱، زبان فارسى ۱، عربى ۱ و مطالعات اجتماعى نمره حداقل ده کسب شده باشد و معدل نمره دروس ادبيات فارسى ۱ و زبان فارسى ۱ حداقل دوازده باشد.


ج- مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در دورهٔ راهنمائى و پايه اول دورهٔ متوسطه بايد حداقل ۱۰۸ باشد؛ به‌عبارت ديگر، معدل دروس مرتبط با رشته از دوازده کمتر نباشد.

رشته علوم و معارف اسلامى

الف- مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يک از دروس ادبيات فارسى (معدل دروس فارسي، دستور، املاء و انشاء) و عربى در هر سه پايه در دورهٔ راهنمائى تحصيلي، بدون ظريق کمتر از سى نباشد.


ب- در دروس ادبيات فارسى ۱، زبان فارسى ۱، عربى ۱ و تعليمات دينى و قرآن ۱ نمره حداقل يعنى ده کسب شده باشد و حداقل در يکى از دو درس عربى ۱ يا تعليمات دينى و قرآن ۱ نمره دوازده اخذ شده باشد.


ج- مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در دورهٔ راهنمائى و پايه اول دورهٔ متوسطه حداقل ۱۰۸ باشد؛ به‌عبارت ديگر، معدل دروس مرتبط با رشته از دوازده کمتر نباشد.

شاخه‌ فنى و حرفه‌اى

الف- مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يک از دروس رياضي، علوم‌تجربى و حرفه‌وفن در سه‌ پايه در دورهٔ راهنمائى بدون ضريب کمتر از سى نباشد.


ب- در دورهٔ متوسطه دروس رياضى ۱ و کارگاه خوداتکائى (در صورت انتخاب) با موفقيت (کسب حداقل نمره ده) گذرانيده شده باشد.


ج- مجموع نمرات دروس مرتبط با شاخه در دورهٔ راهنمائى و پايه اول دورهٔ متوسطه بايد حداقل ۱۳۲ بوده و در صورت عدم انتخاب يا حذف درس کارگاه خوداتکائي، حداقل ۱۲۰ باشد؛ به‌عبارت ديگر معدل دروس مرتبط با شاخه از ۱۲ کمتر نباشد.

شاخهٔ کار و دانش

اين شاخه داراى سه زمينهٔ صنعت کشاورزى و دامپرورى و خدمات است و هر زمينه يک يا چند گروه و هر گروه يک يا چند رشتهٔ مهارتى دارد. رشته‌ تحصيلى بزرگ‌ترين جزء شاخه نظرى و کار و دانش يا گروه تحصيلى در شاخه فنى و حرفه‌اى است. رشتهٔ تحصيلى معرف سمت‌گيرى در يک زمينه مشخص تحصيلى است که چشم‌انداز آن به اشتغال در يک زيربخش اقتصادي، فرهنگى يا ادامه تحصيل در يک گروه متجانس از رشته‌هاى تحصيلى دانشگاهى مى‌انجامد.


هم‌اکنون در شاخهٔ کار و دانش ۶۵۰ رشته مهارتى طراحى و اعلام شده است که بعضى از آنها در مدارس متوسطه داير است.


در کليه رشته‌هاى مهارتى پودمان‌هاى مهارت وجود دارد. دانش‌آموزانى که در شاخه کار و دانش تحصيلى مى‌کنند مى‌توانند پودمان‌هاى مهارت را مطابق برنامه آموزشى مربوطه بگذرانند و در آزمون استاندارد مهارت در حرفه مربوطه شرکت کرده، در صورت توفيق گواهى‌نامه درجه دو مهارت دريافت دارند. هم‌چنين آنان مى‌توانند پس از گذراندن پودمان مهارت مطابق برنامه آموزشى مربوطه و توفيق از آزمون استاندارد مهارت، به دريافت گواهى‌نامه درجه يک نائل مى‌شوند.


به افرادى که در شاخه کار و دانش يا هر يک از شاخه‌هاى تحصيلى ياد شده ۹۶ واحد درسى را گذرانيده باشند ديپلم متوسطه در رشتهٔ مربوطه داده مى‌شود.