مدارس دولتى متوسطه

به مدارس متوسطه‌اى اطلاق مى‌شود که کليه امور آموزشي، پرورشي، مالى و ادارى را دولت تقبل مى‌کند.

مدارس دولتى عادى متوسطه

به مدارس متوسطه دبيرستان‌ها و هنرستان‌هائى اطلاق مى‌شود که کليه امور آموزشي، پرورشي، مالى و ادارى را دولت تقبل مى‌کند.

مدارس متوسطه دولتى عادى نظرى (دبيرستان)

به مدارس متوسطه‌اى گفته مى‌شود که کليه امور آموزشي، پرورشي، مالى و ادارى را دولت تقبل نموده و به‌منظور شناخت دانش‌آموزان و هدايت آنان به مسيرهاى تحصيلى مورد نظر و احراز آمادگى نسبى به‌منظور ادامه تحصيلات عالى‌تر دانشگاهى تأسيس شده‌اند.

مدارس کار و دانش

به مدارس متوسطه که علاوه بر دروس عمومى به تربيت نيروى انسانى در سطوح نيمه ماهر، ماهر و استادکارى و سرپرستى براى بخش‌هاى مختلف صنعت، کشاورزى و خدمات پرداخته و آنها را براى ادامه تحصيل در رشته‌هاى علمى و کاربردى هدايت مى‌کند.

مدارس فنى و حرفه‌اى

به مدارس متوسطه‌اى که علاوه بر دروس عمومي، ايجاد علاقه و احراز آمادگى نسبى دانش‌آموزان را براى ادامه تحصيل در رشته‌هاى علمى و کاربردى فراهم مى‌کند.

مدارس متوسطه استثنائى

به مدارس متوسطه‌اى که براى دانش‌آموزان و هنرجويان نابينا و ناشنوا و نيمه ناشنوا، عقب‌مانده ذهنى و عقب‌مانده تحصيلى و ناسازگار تأسيس مى‌شوند مدارس متوسطه استثنائى گفته مى‌شود.

مدارس متوسطهٔ استعدادهاى درخشان

به مدارس مقطع متوسطه گفته مى‌شود که براى دانش‌آموزانى که از هوش و استعداد تحصيلى بالائى برخوردار هستند ايجاد شده است.

مدارس متوسطه نمونه

به مدارس متوسطه‌اى که طبق آئين‌نامه مصوب شوراى‌عالى آموزش و پرورش شاگردان مستعدترى را مى‌پذيرند.

مدارس متوسطه غيرانتفاعى

مدارس متوسطه‌اى که از طريق مشارکت مردم مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل‌هاى وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارت‌خانه تأسيس و اداره مى‌شوند.