آموزش مبتنى بر سالى واحدى

آموزش در دورهٔ متوسطه مبتنى بر نظام سالى واحدى است که داراى ويژگى‌هاى ذيل است:

ويژگى‌هاى آموزش مبتنى بر سالى واحدى

- فرآيند آموزش هر درس به‌طور پيوسته، در طول سال تحصيلى انجام مى‌شود.


- محتواى ساعات آموزش و ميزان تأثير هر درس در معدل‌گيرى براساس تعداد واحدهاى آن درس مشخص مى‌شود.


- ارزشيابى در سال اول به‌صورت پايه‌اى است و چنان‌چه دانش‌آموز ضوابط ارتقاء را کسب نکند بايد کليه دروس اين پايه را تکرار کند.


- ارزشيابى دروس پايه‌هاى دوم و سوم به‌صورت مستقل است و قبولى يا مردودى در هر درس تأثيرى بر ساير دروس ندارد.


- طول دورهٔ آموزش سه سال است و تعداد واحدهاى مورد نياز براى اخذ ديپلم متوسطه حداقل ۹۶ واحد است.


- دانش‌آموزانى که پايه اول را تکرار مى‌کنند با رعايت ساير شرايط حداکثر چهار سال تحصيلى مى‌توانند در مدارس روزانه تحصيل کنند.


- هر واحد درس نظرى معادل يک ساعت آموزش در هفته براى طول سال تحصيلى است و هر واحد درس عملى (کارگاهي، آزمايشگاهي، عمليات ميدانى و غيره) معادل ۵/۱ تا ۴ برابر ساعات آموزشى يک واحد درس نظرى است.


- از اول مهر تا آخر شهريور سال بعد يک سال تحصيلى محسوب مى‌شود. دوره آموزش رسمى از اول مهر هر سال آغاز و تا پايان ارديبهشت سال بعد ادامه مى‌يابد و امتحانات پايان سال در خرداد برگزار خواهد شد.


- براى دانش‌آموزان سال سوم، طول سال تحصيلى تا پايان دى سال بعد افزايش خواهد يافت.


- در هر سال تحصيلى کليه واحدهاى درسى هر پايه برابر جداول مربوط به دانش‌آموزان ارائه مى‌شود و واحدهاى دروس انتخابى نيز با توجه به استعداد و علاقه دانش‌آموزان برابر دستورالعمل مربوط به آنان ارائه خواهد شد.


- چنانچه پس از برگزارى امتحانات خرداد، برخى از دانش‌آموزان در يک يا چند ماده درسى شرايط قبولى را احراز نکنند، اين دروس در تابستان طبق ضوابطى ارائه خواهد شد.


- برنامه آموزشى در دورهٔ تابستان به مدت ده هفته ارائه مى‌شود که هشت هفته آن به تشکيل کلاس درس اختصاص دارد و بقيه براى برگزارى امتحانات و اعلام نتيجه منظور مى‌شود.


- ساعات آموزش هفتگى دروس نظرى و عملى در دورهٔ تابستاني، سه برابر آموزش هفتگى آن دروس در طول سال است.


- دانش‌آموزان سال سوم چنانچه در پايان تابستان نيز موفق به گذراندن برخى از دروس پايه دوم يا سوم نشوند مى‌توانند در امتحانات دى شرکت کنند و حداکثر ۳۲ واحد از دروس باقى‌مانده را امتحان دهند و يا برابر مقررات در واحدهاى آموزشى بزرگسالان يا به‌صورت داوطلب آزاد ثبت‌نام کنند و باقى‌مانده دروس را بگذرانند.


- تکرار دروس پايه اول براى دانش‌آموزان مردود پايه اول الزامى است.


- دروس مشترک چهار رشته رياضى - فيزيک، ادبيات و علوم‌انساني، علوم‌تجربى و علوم و معارف اسلامى حدود ۵۲ واحد است که اين دروس بيشتر در سال‌هاى اول و دوم ارائه مى‌شود. دروس اختصاصى در هر رشته حدود ۴۴ واحد است که بيشتر در سال سوم ارائه مى‌شود.


- دروس مشترک شاخهٔ متوسطه فنى و حرفه‌اى حدود ۵۷ واحد است و دروس اختصاصى براى هر رشته حدود ۳۹ واحد است.


- در کليه رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ متوسطه کار و دانش ۴۹ واحد به دروس عمومى - الزامى و انتخابى و ۴۷ واحد به دروس مهارتى (در شرايط خاص حداقل نهصد ساعت يا معادل بيست واحد درس مهارتي)، تخصصي، پايه متناسب با نياز رشته‌هاى مهارتى اختصاص دارد، که دانش‌آموز با گذراندن آنها و کسب گواهى‌نامه يا گواهى‌نامه‌هاى مهارت مربوطه، موفق به اخذ ديپلم کار و دانش در رشته مهارتى مربوطه خواهد شد.


- تعداد واحدهاى ارائه شده در تمام رشته‌هاى تحصيلى دوره متوسطه براى اخذ ديپلم متوسطه حداقل ۹۶ واحد است که معمولاً در طول دوره سه ساله ارائه مى‌شود.


- تعداد واحدهاى درسى در رشته‌هاى مختلف در سال‌هاى دوم و سوم متوسطه يکسان نيست.


- در سال‌هاى دوم و سوم متوسطه دروس اختصاصى به تناسب رشته ارائه شده است.


- دروس انتخابى با عنوان پرورشي، جبرانى يا تکميلى و مهارتى در سال اول با سه واحد پيش‌بينى شده است.


- در ساعات پرورشى مباحث ذيل مطرح مى‌شود:


الف- آشنائى با قوانين مهم اجتماعي؛


ب- مهارت‌هاى زندگي؛


ج- بهداشت محيط و خانواده؛


د- فعاليت‌هاى تربيت‌بدني؛


هـ- فعاليت‌هاى گروهى و اجتماعي؛


و- مهارت‌هاى مطالعه و آئين پژوهش.