چنانچه دانش‌آموز در خرداد سال او متوسطه شرايط ورود به هيچ‌يک از شاخه‌ها و رشته‌ها را به دلايل ذيل کسب نکرده باشد با نظر مشاور مى‌تواند تعيين رشته کند:


- موفق به کسب نمره ده از درس يا دروس مرتبط پايه اول متوسطه نشده باشد.


- نمره درس يا دروس سه پايه راهنمائى از حد نصاب سى کمتر نباشد.


- نمره درس يا دروس اختصاصى رشته از حد نصاب دوازده کمتر نباشد (ويژه رشته‌هاى نظري).


- مجموع نمرات سه پايه راهنمائى و پايه اول متوسطه در دروس مرتبط با شاخه يا رشته از حدنصاب مقرر کمتر باشد؛ به‌عبارت ديگر معدل دروس مرتبط با شاخه يا رشته به دوازده نرسد.