مدارس دولتى

به مدارس راهنمائى اطلاق مى‌شود که کليه امور آموزشي، پرورشي، مالى و ادارى را دولت تقبل مى‌کند.

مدارس دولتى عادى

به مدارس راهنمائى گفته مى‌شود که براى دانش‌آموزان عادى بدون مشکل خاص جسمى و ذهنى دائر شده‌اند.

مدارس دولتى استثنائى

به مدارس راهنمائى گفته مى‌شود که براى دانش‌آموزان نابينا و ناشنوا، نيمه ناشنوا، عقب‌مانده تحصيلى و ناسازگار تأسيس مى‌شوند.

مدارس دولتى استعدادهاى درخشان

به مدارس راهنمائى گفته مى‌شود که براى دانش‌آموزانى که از هوش و استعداد بالائى برخوردار هستند ايجاد شده است.

مدارس غيرانتفاعى

مدارس راهنمائى است که از طريق مشارکت مردم مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل‌هاى وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تأسيس و اداره مى‌شوند.

مدارس نمونه

مدارس راهنمائى که طبق آئين‌نامه مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش شاگردان مستعدترى را مى‌پذيرند.