هدف آموزش و تربيت متخصصان و کارشناسان مورد نياز سازمان‌هاى دولتى است. داوطلب بايد رياضى را در سطح ديپلم رياضى فيزيک و اقتصاد را به اندازهٔ ديپلمه‌هاى اقتصاد بداند. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند مشاغلى از قبيل کارشناس اداري، امور کارکنان، تشکيلات و روش‌ها، طبقه‌بندى مشاغل، حقوق و دستمزد، برنامه‌ريزى پرسنلى و نظاير آن و قبول مسئوليت در سمت مديران سطوح ميانى و سرپرستى واحدهاى ادارى و خدماتى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى و شهردارى‌ها را عهده‌دار شوند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد در داخل و سطوح بالاتر در خارج از کشور وجود دارد.


مديريت خاص: اين رشته از نظر واحدهاى درسى ۷۰ درصد با رشتهٔ مديريت دولتى مطابقت دارد. با توجه به اينکه دانشجويان اين رشته کادر ثابت ارتش کشور مى‌باشند، لذا به منظور آشنائى هرچه بيشتر آنان با علوم نظامى بخشى از واحدهاى رشتهٔ مديريت حذف و با واحدهاى دروس نظامى جايگزين گرديده‌اند. فارغ‌التحصيلان اين رشته توانائى علمى و عملى لازم را جهت تصدى مشاغل مديريتى و فرماندهى و تجزيه و تحليل ادارهٔ سازمان مربوطه را از نظر مديريتي، مالى و نظامى و ... احراز خواهند کرد. در ضمن فارغ‌التحصيلان مقطع کارشناسى امکان ادامهٔ تحصيل در مقاطع بالاتر مخصوصاً در رشتهٔ مديريت دولتى را خواهند داشت.