هدف تربيت کارشناسان متعهد، متخصص و علاقه‌مندى است که بتوانند نيروهاى رزمنده، سپاه و بسيج را تحت تعليمات تربيتي، عقيدتى - سياسى قرا دهند. طول دوره ۴ سال تحصيل (۸ ترم) است و دروس آن به ‌صورت عمومي، مشترک و گرايش‌هاى عقيدتى و سياسى است. بعضى دروس دوره در دو گرايش عبارت است از: منطق، علوم قرآني، تفسير، فقه و احکام و دانش سياسى.