دانشجويان دورهٔ کاردانى تربيت معلم قرآن کريم طى اين دوره برحسب استعدادها و علاقهٔ خود يک سلسله معلومات کاربردي، بنيادى و کليدى را به‌دست مى‌آورند و پس از آن با معلومات نصبى که کسب نموده‌اند خواهند توانست علاوه بر شرکت در دوره‌هاى بالاتر، از اين رهگذر کمبودهاى موجود در زمينهٔ تدريس معاف و مفاهيم علوم قرآنى را در جامعه و اکثر مؤسسات و سازمان‌ها مخصوصاً آموزش و پرورش تأمين نمايند.


دورهٔ کارشناسى علوم قرآنى در چهار رشته ۱. تفسير قرآن مجيد، ۲. تربيت معلم قرآن، ۳. علوم قرآني، ۴. فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجيد با هدف ترويج و گسترش فرهنگ قرآنى به فعاليت آموزشى و پژوهشى مى‌پردازد. اين دوره با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى توسط سازمان اوقات و امور خيريه در شهرهاى (تهران، قم، مشهد، مراغه، کرمانشاه، شاهرود، شيراز، ملاير، خوي، آمل، ميبُد و زاهدان) ايجاد شده است.