اطلاعات کلى - رشد سريع بيمه به‌ عنوان يکى از وسايل حمايت و کمکى فعاليت‌هاى اقتصادى متنوع و وسيع احساس احتياج به وجود کارشناسان بيمه را که کاملاً تحصيل‌کرده و آموزش ‌ديده در اقتصاد جنبه‌هاى مديريت حرفه‌اى آن باشند، بارز و آشکار مى‌سازد.


اين احساس نياز بين‌المللى و آگاهى حاصل از آن است که به دانشکدهٔ بين‌المللى بيمه، عمر دوباره بخشيده و آن را تجربهٔ منحصر به فردى ساخته که تاکنون نظيرى در خاورميانه و کشورهاى قارهٔ آسيا نداشته است.


هدف‌ها : دانشکده از تائيد و تصويب شوراى دبيران اِکو برخوردار است و طبق تصويب‌نامه‌اى به امضاء مقام وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى اين مدرسه با دانشگاه‌ علامهٔ طباطبائى ائتلاف دارد و دانشجويان کشورهاى عضو ايران، پاکستان و ترکيه را مى‌پذيرد و خدمات خود را در اختيار کشورهاى ديگر نيز مى‌گذارد. به همين دلايل زبان انگليسى به ‌عنوان زبان آموزشى اختيار شده است تا دانشجويان کشورهاى ديگر نيز بتوانند از برنامه‌هاى آن بهره گيرند. به همين مناسبت بيمهٔ بين‌المللى اِکو اهداف زير را در نظر گرفته است:


- ايجاد محيط مجهز و مناسب متضمن تسهيلات آموزشى با استاندارد بالا.


- تربيت کارشناسانى در رشتهٔ بيمه تا در رفاه کشورهاى عضو در حد اعلاء قدرت و توانائى کوشش کنند.


- ايجاد طرق و وسايل براى آموزش و پژوهش در زمينه‌هاى مختلف بيمه و جنبه‌هاى قانونى و اقتصادى وابسته به آن.


- توسعهٔ همکارى از طريق آموزش و پژوهش در زمينهٔ بيمه يا موضوع‌هاى وابسته به آن با تأکيد خاص بر کشورهاى عضو اِکو.