دورهٔ کاردانى مديريت صنعتى کاربردى يکى از دوره‌هاى تحصيلى آموزش عالى است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروى انسانى متخصص، مورد نياز کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌هاى دولتى و خصوصى و نيز آشنائى با مديران و سرپرستان رده‌هاى گوناگون و کادر ادارى فنى اين‌گونه مراکز با کاربرد روش‌هاى علمى در مديريت است.


نقش و توانائي: شرکت‌کنندگان در اين دوره افزون بر آشنائى با مسائل نظرى دانش مديريت صنعتي، با کاربردهاى اين رشته و همچنين به‌ کارگيرى نرم‌افزارهاى مرتبط و مؤثر مديريت آشنا مى‌شوند. بدين ترتيب خلاء ارتباطى بين کادر فنى ماهر و مديريت مؤسسه‌ها به حداقل ممکن خواهد رسيد.