رشتهٔ جغرافيا در مفهوم علمى خود عبارت از شناخت محيط طبيعى و انسانى در پهنهٔ زمين، که مناسبات و روابط فيمابين انسان و محيط را در تبيين پديده‌هاى مکانى مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد تا بر مبناء اين شناخت و طبقه‌بندى علمى آن توانائى انسان را در بهبود شرايط محيط تکامل بخشد. رشتهٔ جغرافيا در گرايش‌هاى جغرافياى طبيعي، جغرافياى انسانى اقتصادي، جغرافيا و برنامه‌ريزى شهرى (و نيز دبيرى جغرافيا که ذيلاً توضيح داده خواهد شد) ارائه مى‌شود. واحدهاى دورهٔ کارشناسى جغرافيا در شاخه‌هاى طبيعى و انسانى حدود يک سوم عملى و دو سوم تئورى و نظرى است. فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در ارگان‌هائى مانند ارتش، وزرات کشور، شهردارى‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور، جهاد کشاورزى و سازمان‌هاى مختلف ديگر مشغول شوند. ادامهٔ تحصيل در دو شاخهٔ جغرافياى طبيعى و انسانى تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در دانشگاه‌هاى داخل و تا سطوح بالاتر در کليهٔ گرايش‌هاى در خارج از کشور وجود دارد.


نظر دانشجو: داوطلب ورود به اين دوره بايد علاقه‌مند به طبيعت و محيط‌هاى طبيعى بوده، حتى‌المقدور ديپلمهٔ رياضى و فيزيک يا تجربى باشد.