اين رشته به مطالعات و بررسى سيستماتيک و علمى خانواده از ديدگاه فقهي، حقوقي، اجتماعي، روانشناسى بر مبناى تفکرات اسلامى خواهد پرداخت و مجموعه‌اى هماهنگ از فعاليت‌هاى پژوهشى و آموزشى است که موجب احاطه و دستيابى دانشجو به آثار علمي، تهيه متون تحقيقات و نوآورى و کمک به تعمق اطلاعات، پيشرفت و گسترش مرزهاى دانش در زمينهٔ خانواده خواهد بود. هدف رشته عبارت است از تربيت و تقويت افراد کارشناس جهت مشاوره و رسيدگى به مسائل خانواده، در سطح کارشناسي، تقويت و توسعهٔ مطالعات و تحقيقات دانشگاهى در زمينهٔ مسائل خانواده که زيربناى آن تفکرات و جهان‌بينى اسلامى است، کمک به تربيت افراد متخصص در امر خانواده با آشنائى به علوم روانشناسي، علوم تربيتي، علوم اجتماعي، فقه و حقوق در اسلام در سطح دکترىٰ و تقويت و تعمق بينش‌هاى علمى و تحقيقاتى در مسائل خانواده به منظور اصلاح، مى‌باشد.


نقش و توانائى در اين رشته عبارت است از: تربيت و تقويت افراد کارشناس در زمينهٔ حقوقى و اجتماعي، تربيت افراد کارشناس در مراکز مشاورهٔ آموزش و پرورش و آموزش عالي، آموزش کارشناسان به منظور ايجاد کانون‌هاى مشاورهٔ خانواده در کل جامعه، تربيت و تقويت نيروى مورد نياز سازمان بهزيستى جهت امداد و مددکاري.


طول دورهٔ کارشناسى اين رشته ۴ سال و نظام آموزشى واحدى مى‌باشد کليهٔ دروس نظرى و عملى آن در ۸ ترم نيم سال تحصيلى ارائه مى‌شود تعداد واحدهاى آموزشى در اين دوره حدود ۱۳۵ واحد است.