هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند منابع کشور را به به نحو احسن در توليد کالاها و خدمات به منظور تأمين مايحتاج مردم سوق داده بيشترين دستاوردها را تحصيل کرده و رشد اقتصادى جامعه را به سطح قابل توجهى برسانند. دوره شامل شش گرايش اقتصاد نظري، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد صنعتي، اقتصاد پول و بانکداري، اقتصاد کشاورزى و اقتصاد حمل و نقل است. دروس شامل عمومي، پايه، تخصصى و کارورزى است. داوطلب بايد از فهم دانش رياضى و آمار به حد کافى برخوردار بوده، داراى تفکر منطقي، علمي، ديد وسيع اجتماعي، قدرت تجزيه و تحليل و ارائهٔ مطالب به زبان ساده باشد. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در بخش‌هاى اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، کشاورزى اعم از عمومى يا خصوصى منشاء خدمات مؤثرى قرار گيرند.