هدف آموزش و تربيت افرادى است که پس از طى يک دورهٔ آموزشى دو ساله ضمن تأمين نيازهاى فعلى گمرک ايران بتوانند قسمتى از نيروى انسانى مورد نياز بخش دولتى و خصوصى به‌ ويژه در رابطه با اجراء قانون امور گمرکى و آئين‌نامهٔ اجرائى آن، مقررات صادرات و واردات و ديگر قوانين و مقررات مرتبط به گمرک را تأمين کنند. طول دوره دو سال است. گذراندن چند واحد دروس پيش‌دانشگاهى نيز الزامى است. همچنين در طول تحصيل دوره‌هاى کارآموزى نيز زير نظر مدرسان مرکز آموزش عالى امور اقتصادى و دارائى در واحدهاى گمرکى وجود خواهد داشت. دروس به ‌صورت عمومي، پايه و اختصاصى است. فارغ‌التحصيلان قادر به فعاليت‌هاى زير خواهند بود:


- ارائهٔ خدمت مفيد و مؤثر در مشاغل تخصيص يافته در رشته‌هاى شغلى ارزياب گمرک: مدير امور گمرکي، کارشناس امور گمرکى (در صورت کسب تجارب و شرايط احراز) و ساير امور فنى و اجرائى گمرک ايران.


- انجام امور گمرکى مؤسسات بازرگانى و صنعتى بخش‌هاى خصوصى و عمومى و اشتغال در آنها.